استفاده از الگوریتم CTAnalyzer به منظور شناسایی توالی های کاندید pri-microRNA در ژنوم Azadirachta indica

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ساختارهایی که مولکول های microRNA بالغ از آن ها حاصل می شوند (pri-microRNA و pre-microRNA) دارای ویژگی های به خصوصی هستند که آن ها را از مولکول های مشابه، متمایز ساخته و برای آنزیم ها و پروسسورها قابل شناسایی می نماید. این خصوصیات عمدتا متاثر از ویژگی های ساختار ثانویه مولکول RNA است. به همین دلیل، تا به امروز الگوریتم های متعددی به منظور پیش بینی ساختار ثانویه برای توالی های پلی نوکلیوتید طراحی شده است. نرم افزار CTAnalyzer الگوریتمی است که با هدف رقومی سازی ویژگی های ساختارهای ثانویه مولکول RNA طراحی شده و طبقه بندی این ساختارها را با محوریت ویژگی های مهم در شناسایی مولکول های microRNA انجام می دهد. در تحقیق حاضر، نرم افزار CTAnalyzer با تعریف فیلترها و ضوابط مناسب، برای بررسی و طبقه بندی ساختارهای ثانویه استخراج شده از توالی ژنوم گیاه Azadirachta indica مورد استفاده قرار گرفت و هدف از این پژوهش، بررسی کارامدی این نرم افزار در شناسایی جزییات ساختاری RNA دو رشته ای و دسته بندی توالی ها برمبنای ویژگی های ساختارهای ثانویه آن ها بود. برای این منظور همردیفی بین ژنومA. indica  و تمام توالی های miR گیاهی به وسیله الگوریتم BLASTn انجام گرفت و تعداد 80217 ناحیه در سراسر ژنومA. indica  با هومولوژی قابل قبول شناسایی شدند. پس از گسترش طولی نواحی شناسایی شده در هم ردیفی و حذف توالی هایی که در نواحی کدکننده ژنوم قرار داشتند، برای 38067 توالی باقی مانده پیش بینی ساختار ثانویه انجام گرفت. مقادیر مورد توافق برای ضوابط مربوط به ساختارهای ثانویه microRNA در فیلتر نرم افزار CTAnalyzer تعریف شد و این نرم افزار موفق به شناسایی و معرفی توالی های کاندید microRNA شد. بر اساس نتایج نرم افزار CTAnalyzer از کل 566754 ساختار ثانویه مورد بررسی برای شناسایی microRNAهای ژنوم A. indica، تعداد 482 ساختار ثانویه (08/0 درصد) با دارا بودن تمام ویژگی های مورد تایید برای microRNAها شناسایی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
349 تا 361
لینک کوتاه:
magiran.com/p2373137 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!