بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی بازی های آموزشی در دروس طراحی معماری در مقطع تحصیلی کارشناسی،بر میزان ادراک ذهنی و ارتقا فرایند یادگیری است. دانشکده های معماری به طور مشخص از کارگاه ها به مثابه ابزار اصلیآموزش استفاده می کنند. از نظر مفهومی، کارگاه فرایند یادگیری از طریق عمل است، که در آن دانشجویان در معرض حلدسته ای از مسئله های طراحی قرار می گیرند. از این رو یافتن را ه حل های نوین آموزشی در آتلیه ها مد نظر قرار دارد کهبتواند موجب ارتقا فرایند یادگیری باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی است کهبه شیوه ی آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویانطرح دو کارشناسی معماری نیمسال اول تحصیلی 99 - 98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند بودند که 60 نفر از آن ها بهصورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله بهشیوه بازی وار؛ و گروه کنترل به شیوه ی متداول دانشکده های معماری آموزش دیدند. جهت گردآوری داده ها از آزموناستروپ استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تایید و براساس روش ضریب همبستگی پیرسون پایایی زماندر آزمون استروپ و ضریب کودر ریچاردسون برای پایایی پاسخ غلط در آزمون بررسی شد و هر دو بخش در حد مناسبو قابل قبول (7/ α<0) به دست آمد. داده هایی که از آزمون جمع آوری شدند در قالب جداول آماری سازماندهی و برایآنالیز آماری داده های بدست آمده، از نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. از آنجا که سرعت عملکرد مغز و دقت دانشجویانگروه مداخله در پایان پژوهش نسبت به گروه کنترل تفاوت قابل ملاحظه ای داشت می توان نتیجه گرفت بازی های جدیدر دروس اصلی رشته معماری، در افزایش ادراک و ارتقا یادگیری دانشجویان موثر بوده است، لذا این پژوهش استفاده ازاین شیو ه را در دروس طراحی معماری پیشنهاد می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2373554 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.