تحلیل محتوای موانع رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای موانع رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور انجام شد. این مطالعه با رویکرد استقرایی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شد. در این مطالعه با استفاده از نمونه گیری هدفمند دیدگاه فعالان استارت آپی و مطلعان کلیدی در دو بخش خصوصی و دولتی تحلیل گردید. به منظور مدیریت و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA12 استفاده شد. به این صورت که ابتدا واحدهای معنایی از متن مصاحبه ها استخراج شد. سپس این واحدها بر اساس اشتراک مضامین مقوله بندی شدند و در نهایت مقوله ها بر اساس ارتباطی که با یکدیگر داشتند، در طبقات جداگانه ای به نام مضامین قرار گرفتند. مطابق یافته ها خرده-مقوله های "نقش نامناسب دولت در ساخت اکوسیستم" و "رهبری ناکارآمد" از مولفه موانع سیاستی، خرده‎مقوله های "مشکلات فرهنگی"، "نبود تفکر کارآفرینانه" و "کپی-برداری از اکوسیستم های موفق دنیا" از مولفه موانع فرهنگی، خرده‎مقوله "عملکرد ضعیف نهادهای حرفه ای حامی کارآفرینی" از مولفه موانع حمایتی، خرده مقوله های "فضای نامناسب بازار"، "وضعیت نامناسب اقتصادی" و "فقدان تعامل اکوسیستمی" از مولفه موانع بازار، خرده‎مقوله های "فاصله از دانشگاه کارآفرین" و "عدم پرورش نیروی انسانی ماهر در دانشگاه ها" از مولفه موانع انسانی و خرده مقوله های "مشکل سرمایه و سرمایه‎گذاری" و "اتکاء بیش از حد به منابع مالی دولتی" از مولفه موانع مالی دارای بیشترین فراوانی ها بودند. همچنین، مولفه موانع انسانی اولویت‎ اول را در ممانعت از رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2373790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!