بررسی اثرات طراحی و صفحه آرایی فروشگاه آنلاین و جو آن بر قصدخرید مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه اینترنتی آدینه بوک در شهراصفهان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

چندسالی است فروشگاه‌های اینترنتی درکشورفعالیت می‌کنند، اما خرید اینترنتی قادربه یشتیبانی ازچرخه درست تجارت الکترونیک نیست. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرصفحه‌آرایی، جو، انگیختگی عاطفی ونگرش نسبت به وب سایت برروی قصد خرید مشتریان درفروشگاه اینترنتی آدینه بوک درشهراصفهان می باشد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی_ پیمایشی از شاخه میدانی بوده است.جامعه آماری پژوهش افرادی هستندکه ازکتابفروشی اینترنتی آدینه بوک خریدکرده اند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که روایی آن از دو لحاظ صوری و محتوایی(با مشورت متخصصان و اساتید)مشخص شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. حجم نمونه 183نفروروش نمونه گیری خوشه ای ساده می باشد. بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون و اولویت بندی متغیر ها  با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داده است که عواملی چون طراحی و صفحه آرایی،جووب سایت ،انگیختگی عاطفی،نگرش نسبت به وب سایت برروی قصدخرید مصرف کننده اثر دارد. تفاوت این پژوهش با پژوهش های پیشین این است که اثر چند متغیر روی قصد خرید را بررسی می‌کندو این پژوهش را می توان درسایر فروشگاه های اینترنتی با همین مدل پژوهشی اجراکرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2374583 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!