بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی بر کسب و کارهای آنلاین (مطالعه موردی: بازی های دیجیتال)

نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مهارت ها بر کسب و کارهای آنلاین صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای شامل 23 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 959/0 محاسبه گردید و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0 بدست آمده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر تعیین گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزارSmart PLS  استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت های مدیریت بر مدیریت کسب و کارهای نوآورانه آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2374591 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!