تاثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) بر ناحیه متاثر از کار مکانیکی-حرارتی آلومینیوم آلیاژی کارشده 2024

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرایند اصطکاکی اغتشاشی روی ورق آلومینیوم آلیاژی 2024 با ضخامت 5/2 میلیمتر انجام شد. تغییر در شکل و اندازه دانه ها در منطقه متاثر از کار مکانیکی- حرارتی، وابستگی زیادی به متغیرهای اجرایی فرایند اصطکاکی اغتشاشی دارد. در این تحقیق اثر سرعت چرخش بر تغییرات ساختاری و خواص مکانیکی ایجاد شده در منطقه متاثر از کار مکانیکی- حرارتی، در سرعت پیشروی ثابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ در منطقه پیشرو با تغییر سرعت چرخش از 315 دور بر دقیقه به 500 دور بر دقیقه، اندازه دانه میانگین از شش میکرومتر به سه میکرومتر کاهش یافت و با افزایش سرعت چرخش ابزار از 500 دور بر دقیقه به 800 دور بر دقیقه، اندازه دانه از سه میکرومتر به 7 میکرومتر افزایش یافت. همچنین در منطقه پسرو با افزایش سرعت چرخش ابزار از 315 دور بر دقیقه به 500 دور بر دقیقه، اندازه دانه میانگین از 7 میکرومتر به 4 میکرومتر کاهش یافت و با افزایش سرعت چرخش از 500 دور بر دقیقه به 800 دور بر دقیقه، اندازه دانه میانگین از چهار میکمتر به هشت میکرومتر افزایش یافت. همچنین اندازه دانه میانگین منطقه پیشرو بیشتر از منطقه پسرو بود. خواص مکانیکی منطقه پسرو و پیشرو مشابه بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2374998 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.