واکاوی عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی با رویکرد سلامت محوری مشتریان در دوران کرونا با رویکرد کیفی و کمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

همه کشورها از تبعات کرونا ضرر های جبران ناپذیری را متحمل شده اند و از طرفی جبران خسارت زمان زیادی را می طلبد، لذا استفاده از مدل های نوین خرید اینترنتی به منظور حفظ سلامت مشتریان می تواند بسیار کارساز باشد.

هدف

این پژوهش با هدف واکاوی عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی با رویکرد سلامت محوری مشتریان در دوران کرونا با بکارگیری تکنیک فراترکیب و روش بهترین- بدترین انجام شد.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 126 مقاله مستند بود که در نهایت به 33 مقاله مرتبط با موضوع انتخاب شد و در بخش کمی نیز 5 فروشگاه اینترنتی منتخب که با روش نمونه گیری در دسترس10 نفر به عنوان خبره انتخاب شدند. داده ها با استفاده از هفت گام باروسو و ساندلوسکی در فراترکیب و روش بهترین- بدترین در بخش کمی با استفاده نرم افزارهای مکس کیودا، اس پی اس اس و لینگو تحلیل شد.

یافته ها

 عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی در 5 مقوله (ویژگی های وب سایت، ویژگی های مشتریان، عوامل محیطی، ادراکات مشتریان، مزیت های خرید اینترنتی) و در16 کد محوری و 81 کد باز معرفی شدند و اولویت بندی آن ها به ترتیب (ویژگی های وب سایت 0.427، ویژگی های مشتریان 0.321، عوامل محیطی 0.129، مزیت های خرید اینترنتی 0.08و ادراکات مشتریان 0.042) ارایه شد.

نتیجه گیری

مدیران کسب و کارها با به کارگیری عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی با اولویت سلامت محوری مشتریان در دوران کرونا به عنوان یک اقدام مهم می توانند بر نگرش و ذهنیت مشتریان تاثیر گذاشته و به منظور اقدامی پیشگیرانه، سلامتی آن ها را تضمین نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2375114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!