بررسی تطبیقی استعاره شناختی عشق در مثنوی های عطار و مثنوی مولانا

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

لیکاف و جانسون برای اولین بار نظریه استعاره های شناختی یا مفهومی را مطرح کردند. طبق نظر آنها،استعاره ، تنها عنصری بلاغی و مختص زبان شعرنیست؛ بلکه اساس تفکر انسان، استعاری است.استعاره های شناختی ابتدا در زبان روزمره مورد بررسیقرار گرفت؛ اما با توجه به انتزاعی بودن آثار هنری،ادبی و عرفانی، آرام آرام وارد مطالعات عرفانی شد.عشق به عنوان کلید ی ترین عنصر عرفان، نقش مهمی درمتون عرفانی به ویژه عارفانه، عاشقانه و ذوقی دارد. این پژوهش برمبنای نظریه استعاره شناختی لیکاف وجانسون، به دنبال تبیین/ فهم عشق از منظر شناختی درمثنوی های عطار و مثنوی مولانا می باشد. در این مقاله،عشق به عنوان حوزه مقصد در نظر گرفته شده است وبه بررسی حوزه های مبدا آن در مثنوی های این دوشاعر پرداخته شده است و سپس مقایسه ای بینحوزه های مبدا عشق در آثار آنان صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که علی رغم شباهت دیدگاه دو شاعر نسبت به مفهوم عشق، بین نگاه مولانا وعطار، تفاوت هایی وجود دارد. عطار بیشتر به جنبه های قهاریت عشق توجه داشته است، حال آنکه مولانابیشتر به جنبه های فنا، سرمستی، لذت و ذی شعور بودنعشق توجه دارد. در واقع، سیر عشق از عطار به مولانا،از قهاریت، کشندگی و نابودگری عشق، به سمتاتحاد، درد و رنج آمیخته با لذت و شمولیت عشق حرکت کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2375252 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.