بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در کتان روغنی (Linum usitatissimum L) با کاربرد کودهای زیستی تحت شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیولوژیک و غلظت عناصر در کتان تحت شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در سال 1396 انجام شد. رژیم آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری در شروع گلدهی تا شروع کپسول دهی و قطع آبیاری در شروع کپسول دهی تا پایان رسیدگی) و کاربرد کود زیستی در چهار سطح (قارچ مایکوریزا، فسفات بارور 2، قارچ مایکوریزا + فسفات بارور 2 و عدم کاربرد کود زیستی) به ترتیب به عنوان عامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد بیشترین غلظت فسفر (27/8 گرم بر کیلوگرم) و پتاسیم (20/4 گرم بر کیلوگرم) برگ در تیمار کود زیستی مایکوریزا مشاهده شد. در هر دو مرحله نمونه گیری، قطع آبیاری نسبت به آبیاری کامل باعث افزایش قندهای محلول، مالون دی آلدهید و کاهش محتوای آب نسبی برگ و پروتئین محلول برگ گردید. بیشترین پرولین برگ (63/11 میکرومول بر گرم) در تیمار ترکیب هر دو نوع کود زیستی در شرایط قطع آبیاری در شروع کپسول دهی تا پایان رسیدگی دیده شد. هر دو گونه کود زیستی باعث افزایش غلظت قندهای محلول و پروتئین محلول برگ و کاهش میزان مالون دی آلدهید شد. بیشترین عملکرد دانه از کاربرد توام دو نوع کودزیستی (186 گرم در مترمربع) دیده شد. نتایج حاکی از حساسیت زیاد کتان روغنی به تنش خشکی در مرحله کپسول دهی تا رسیدگی می باشد که کاربرد کود زیستی از طریق  بهبود جذب عناصر  غذایی، رطوبت و تغییر در غلظت اسمولیت ها این خسارت تعدیل می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
265 تا 282
لینک کوتاه:
magiran.com/p2375541 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!