تاثیر کود نیتروژنه و مرغی بر عملکرد و باقیمانده نیترات در محصول پیاز کشت پاییزه در منطقه جیرفت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربرد تلفیقی کود مرغی و اوره در تولید پیاز در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی سال های 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارهای پژوهش عبارت بودند از: 1-شاهد (عرف منطقه، 276kg/ha N) 2-حد بهینه توصیه شده نیتروژن برای محصول منطقه(184kg/ha N)+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی 3-مصرف نیتروژن 25% بیشتر از حد بهینه+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی، 4-مصرف نیتروژن 25% درصد کمتر از حد بهینه+پنج تن کود مرغی در هکتار+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی و 5-مصرف نیتروژن 25% کمتر از حد بهینه+ده تن کود مرغی در هکتار+مصرف بهینه سایر عناصر غذایی. نتایج نشان داد که اثرات تیمارهای کود بر عملکرد، غلظت سایر عناصر و یاقیمانده نیترات در سوخ و برگ پیاز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تیمار شاهد دارای کمترین عملکرد (3/43 تن در هکتار) و بیشترین باقیمانده نیترات در سوخ و برگ (به ترتیب3/184 و 2/571 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) و کمترین غلظت پتاسیم، آهن، روی و منگنز بود. همچنین تیمار پنج بیشترین عملکرد (1/25 درصد افزایش نسبت به شاهد) را نشان داد و اختلاف معنی داری در عملکرد در دو تیمار چهار و پنج مشاهده نشد. کمترین میزان نیترات سوخ در تیمار چهار بود که نسبت به تیمارهای یک، دو، سه و پنج به ترتیب 9/69، 7/21، 3/43 و 4/3 درصد کمتر بود. از نظر اهمیت اقتصادی، کاربرد تیمار چهار ضمن کاهش 50 درصدی مصرف کود اوره و در نتیجه کاهش نیترات سوخ به کمتر از حد بحرانی و افزایش 18 درصدی محصول، درآمدی حدود 11 درصد بیشتر نسبت به تیمار شاهد (عرف منطقه) را موجب گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
2415 تا 2425
لینک کوتاه:
magiran.com/p2375896 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!