بررسی پارامترهای موثر در جذب رنگ راکتیو زرد 541 از محلول آبی به وسیله کربن فعال تهیه شده از کاه برنج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر، ورود مواد رنگ زا به منابع آبی به دلیل ایجاد سمیت برای زیست مندان سبب برهم زدن نظم طبیعی بوم سازگان شده است. در این مطالعه، کربن فعال تهیه شده از کاه برنج، سنتز و با محلول پتاسیم هیدروکسید با نسبت های 1:3 و 1:2 در دمای C°800 و C°900 فعال سازی و به منظور جذب رنگ راکتیو زرد 145 تهیه شده در محیط آزمایشگاهی که خصوصیات مشابه پساب واقعی صنایع نساجی شهر تهران را دارد، استفاده گردید. سپس متغیرهای مهم بر فرآیند جذب مانند pH (8-2)، زمان تماس (120-15دقیقه)، دوز جاذب (60-30 میلی گرم)، غلظت رنگ (200-50 میلی گرم بر لیتر) و دما (45-15درجه سانتی گراد) بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان جذب با pH محلول و غلظت اولیه رنگ رابطه عکس و با دوز جاذب، دما، و نسبت اشباع فعال ساز رابطه مستقیم دارد. از میان مدل های هم دما، مدل ردلیچ-پیترسون (0/995=R2) با ظرفیت جذب تعادلی  324.6 mg/g.مطابقت بهتری با نتایج تجربی جذب داشته است و مطالعات سینتیکی نشان داد فرآیند جذب از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم (0/998= R2) پیروی می کند. مطالعات ترمودینامیکی نیز نشان داد که فرآیند جذب خودبه خودی است و منفی بودن شیب منحنی وانت هوف، بیانگر گرماگیر بودن واکنش است. با توجه به زمان تعادلی 60 دقیقه در مکانیسم جذب، جاذب سنتز شده از سرعت بالایی در جذب رنگ راکتیو زرد 145 برخوردار است. جاذب سنتز شده با داشتن خصوصیاتی همچون سطح ویژه بالا، دوست دار محیط زیست، در دسترس بودن پیش ماده و عملکرد مناسب در جذب رنگ، می تواند به نحو موثری در سیستم های تصفیه پساب رنگی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2376321 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!