بررسی مولفه های موثر بر انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انتشار دی اکسیدکربن یکی از مهم ترین چالش های پیش روی انسان ها است که توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران را در سال های اخیر به خود معطوف داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اثرگذار بر انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر مصرف انرژی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از الگوی اقتصادسنجی فضایی و داده های تابلویی مربوط به انتشار دی اکسیدکربن کشورهای منطقه منا در دوره زمانی 2015-2000 بهره برده شده است. نتایج گویای آن است که انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منطقه منا اثری معنی دار بر کشورهای مجاور در این منطقه دارد. متغیرهای مصرف انرژی (010/0)، جهانی شدن اقتصادی (134/0)، صنعتی شدن (405/0) و شهرنشینی (042/0) اثری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسید کربن در منطقه منا دارد. افزون براین، مصرف انرژی اثر تقابلی مثبت و معنی داری با متغیرهای جهانی شدن (361/0)، صنعتی شدن (234/0) و شهرنشینی (085/0) بر انتشار دی اکسید کربن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود که با رتبه بندی ساختار تولید در صنایع مختلف داخلی، برنامه ای جامع در جهت ارتقای ساختار تولید با فناوری های مناسب در راستای کاهش مصرف انرژی در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر، ضرورت دارد سیاست گذاران در انتخاب راهکارهای سیاستی، تنها به منافع اقتصادی ملی توجه نکرده و منافع محیط زیستی ملی و منطقه ای را با توجه به تفاوت های اقتصادی و صنعتی هر کشور در نظر گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
819 تا 835
لینک کوتاه:
magiran.com/p2376482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!