اثر عصاره اتانولی گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و فراسنجه‏ های بیوشیمیایی خون جوجه‏ های گوشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با هدف مقایسه گروه‏های آزمایشی حاوی عصاره تره کوهی با آنتی‏بیوتیک محرک رشد فسفوفلاوومایسین روی 160 قطعه جوجه گوشتی سویه راس-308 در 4 گروه آزمایشی، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه نر یک‏روزه در هر تکرار در یک دوره 42 روزه انجام پذیرفت. گروه های آزمایشی شامل: گروه شاهد (جیره پایه)، گروه دوم، جیره پایه به همراه آنتی‏بیوتیک محرک رشد فسفوفلاوومایسین (04/0 درصد)، گروه سوم، جیره پایه به همراه عصاره اتانولی تره کوهی (3/0 درصد) و گروه چهارم، جیره پایه به همراه عصاره اتانولی تره کوهی (5/0 درصد) بوده ‏اند. نتایج نشان داد که بیشترین وزن بدن جوجه ‏های گوشتی به‏ صورت معنی‏ دار با گروه آزمایشی آنتی ‏بیوتیک محرک رشد، در هفته اول، سوم و چهارم پرورش با مصرف عصاره تره کوهی (5/0 درصد) و در هفته دوم پرورش در گروه آزمایشی 3/0 درصد عصاره تره کوهی در مقایسه با گروه آزمایشی آنتی‏بیوتیک محرک رشد فسفوفلاوومایسین به‏دست آمد (05/0≤p). گروه‏ های مختلف آزمایشی بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، اوزان لاشه و تولید آنتی‏بادی علیه بیماری‏های آنفولانزا و نیوکاسل موثر نبودند (05/0≥p). فراسنجه‏ های بیوشیمیایی گلوکز، کلسترول، تری‏گلیسرید، HDL، LDL، آلبومین، پروتئین کل و AST خون تحت ‏تاثیر گروه‏های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0≥p). با این وجود،گروه‏ های تغذیه شده با عصاره تره کوهی (3/0 و 5/0 درصد) به صورت معنی ‏داری سطح سرمیALT و ALP را در مقایسه با گروه آنتی‏بیوتیک محرک رشد افزایش دادند (05/0≤p). بر اساس یافته های این مطالعه، مصرف عصاره اتانولی تره کوهی (5/0 درصد) بر عملکرد رشد جوجه‏ های گوشتی به ‏صورت معنی‏ داری موثر بوده و بر صفات لاشه، ایمنی، بیوشیمیایی خون اثر معنی‏داری نداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2376828 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!