بررسی شاخص های موثر در مکان یابی بانک ها با استفاده از مدل جدید ژئومارکتینگ مبتنی بر زیرساخت داده مکانی (مطالعه موردی: شهر سمنان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مکان یابی، مهمترین اقدام اساسی در فرآیند بازاریابی شعب بانک هاست. انتخاب درست مکان تاثیر مستقیمی بر کارایی بانک ها در حوزه بازاریابی دارد. بازاریابی مکان محور، ترکیبی از قدرت تجسم و تجزیه و تحلیل جغرافیایی با تکنیک ها و بینش بازاریابی برای رسیدن به اهداف است. بازاریابی مبتنی بر سیستم های اطلاعات مکانی از چابکی بیشتری در تصمیم گیری های استراتژیک برخوردارند. در این عصر که پویایی داده ها اهمیت بسیاری دارد، استفاده از زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند بستری را برای به اشتراک گذاری داده های مکانی به وجود آورد. ژیومارکتینگ مبتنی بر SDI نقایص و ضعف های موجود در مدل های قبلی را برطرف می سازد. بر همین اساس در این پژوهش مدل جدیدی از بازاریابی مکان محور ارایه شده که برای اولین بار از زیرساخت داده های مکانی بهره می گیرد. در این راستا با به اشتراک گذاری داده های مکانی موجود، شهر سمنان به 139 منطقه شهری یا حوزه آماری تقسیم شده است. با بررسی حدود 150 شاخص جمعیتی و اقتصادی موجود در پایگاه های داده و بررسی ضریب همبستگی آن ها با تعداد شعب بانکی مشخص گردید که شاخص های نرخ باسوادی، بعد خانوار، چگالی جمعیت، فاصله از مرکز شهر، تعداد کسب و کار مهم، دهک درآمدی، تعداد آپارتمان و تعداد مدارس بیشترین ارتباط را با تعداد شعب بانکی در هر منطقه دارند. سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره مدلی برآوردی ارایه گردید. در این مدل شاخص تعداد کسب و کار با ضریب 0.598 بیشترین تاثیر را در تعداد شعب بانک ها داشته است. طبق نتایج این مدل منطقه شماره 62 شهر سمنان مطلوبترین شرایط را از لحاظ شاخص های مکان یابی بانکی دارا می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2376937 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!