بررسی اثرات محلول پاشی مواد آلی و عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور افزایش خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدی، پژوهشی با هدف بررسی کاربرد محلول پاشی مواد آلی و عناصر کم مصرف در قالب بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار در شهرستان جهرم طی دو سال متوالی انجام شد. زمان اعمال تیمارها در ابتدا و انتهای مرحله کیمری روی خوشه ها بود. تیمارها شامل اسیدآمینه (500 و 1000 میلی گرم در لیتر)، جلبک دریایی (250 و 500 میلی گرم در لیتر)، عناصر کم مصرف شامل روی، آهن، منگنز و مس (1000 و 1500 میلی گرم در لیتر)، چهار تیمار ترکیبی از اسیدآمینه، جلبک دریایی و عناصر کم مصرف، و تیمار شاهد (آب مقطر) بود. تیمارها بر همه صفات به جز قطر میوه، TSS و pH اثر معنی داری داشتند. بیشترین درصد وزنی خارک، رطب و خرما به ترتیب در استفاده از تیمار ترکیبی اسیدآمینه 1000 میلی گرم در لیتر + عناصر کم مصرف 1500 میلی گرم در لیتر (1/10 درصد)، اسیدآمینه 1000 میلی گرم در لیتر + جلبک 500 میلی گرم در لیتر (30 درصد) و تیمار جلبک دریایی 500 میلی گرم در لیتر (98 درصد)، بالاترین درصد ضایعات در تیمار اسیدآمینه 1000 میلی گرم در لیتر و بیشترین تعداد میوه در خوشه در تیمار ترکیبی جلبک 500 میلی گرم در لیتر + عناصر کم مصرف 1500 میلی گرم در لیتر (994 میوه) مشاهده شد. در سایر صفات کمی به ویژه عملکرد، تیمار ترکیبی اسیدآمینه 1000 میلی گرم در لیتر + جلبک 500 میلی گرم در لیتر + عناصر کم مصرف 1500 میلی گرم در لیتر بهتر از بقیه تیمارها بود. در بررسی صفات کیفی، بیشترین شاخص طعم در تیمار اسیدآمینه 500 میلی گرم در لیتر مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
94 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2377137 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!