مطالعه تطبیقی امکان و شرایط ثبت اختراع سلول های بنیادی در آمریکا، اروپا و ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

بررسی قابلیت ثبت اختراعات مربوط به سلول‌های بنیادی انسانی مستلزم این است که در مرحله اول نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت تلقی شوند و سپس تطبیق شرایط سه گانه ثبت اختراع بر نوآوری های این حوزه ممکن باشد. توجه به بیان عام قوانین ثبت اختراع در هر سه نظام حقوقی اختراعات این حوزه از موضوعات قابل ثبت تلقی می شوند. تطبیق شرایط سه گانه ثبت اختراع بر اختراعات این حوزه نیز با چالش هایی مواجه است که در دو نظام حقوقی آمریکا و اروپا تلاش شده است از طریق ارایه شاخص های احراز هر یک از شرایط سه گانه ثبت اختراع به این چالش ها پاسخ داده شود.

مواد و روش‌ها

این مقاله توصیفی تطبیقی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

یافته‌ها

نظام ثبت اختراع ایران فاقد دستورالعمل های ارزیابی کافی برای ارزیابی اختراعات این حوزه بوده و ارزیابان دارای مهارت کافی نیز در این حوزه ندارد. از سوی دیگر نظام های ثبت اختراع آمریکا و اروپا در دو دهه گذشته با چالش تطبیق شرایط ثبت اختراع بر نوآوری‌های این حوزه مواجه بوده و برای حل معضلات این امر به راه‌حل‌های مناسبی دست یافته‌اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به کاستی های نظام ثبت اختراع ایران به ویژه عدم وجود دستورالعمل های ارزیابی و نبود ارزیابان تخصصی اختراع در ایران انتخاب معیارهای سخت گیرانه تر برای ارزیابی اختراع نظام ثبت اختراع را با چالش جدی مواجه می کند. به طور کلی مناسب است معیارهای مورد توجه در دو نظام حقوقی مذکور در احراز شرایط ثبت اختراع برای جلوگیری از ابهامات و دعاوی مشابه که در این دو نظام حقوقی مطرح شده است در قانون ثبت اختراعات یا آیین نامه مربوطه مورد تصریح قرار گیرد. رویکرد نظام حقوقی آمریکا در اعمال این شاخص‌ها سخت‌گیرانه تر است. با توجه به ویژگی‌های نظام ثبت اختراع ایران انتخاب رویکرد سهل‌گیرانه می‌تواند کار ارزیابی را کم هزینه تر و ساده تر سازد. برای نمونه مناسب است تصریح شود که سلول‌های بنیادی انسانی با توجه به اینکه از عناصر طبیعی هستند باید از محیط طبیعی آن جدا شده و با حداقلی از مداخله فنی همراه باشند تا جدید تلقی شوند. همچنین مناسب است برای احراز گام ابتکاری به ضرورت توجه به «اثر غیرمنتظره فنی» و «احساس نیاز» در زمان تقاضای ثبت اختراع توجه شود. برای اعمال شرط کاربرد صنعتی بر نوآوری‌های این حوزه نیز سه شاخص معین، ملموس و قابل توجه بودن پیشنهاد می‌شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
883 تا 904
لینک کوتاه:
magiran.com/p2378875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!