مقایسه اثربخشی آموزش خانواده با رویکرد واقعیت درمانی گلسر و رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی به واسطه ارتقای عملکرد خانواده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش خانواده با رویکرد واقعیت درمانی گلسر و رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی به واسطه ارتقای عملکرد خانواده بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه پنجم و ششم نواحی سه گانه شهر کرمانشاه بودند که از بین آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی مرحله ای 75 دانش آموز همراه با اولیاء آن ها انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین گردیدند. گروه اول با روش مبتنی بر واقعیت درمانی گلسر و گروه دوم با روش مبتنی بر رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری الیس به مدت دو ماه و نیم، آموزش های لازم را دریافت نموده و گروه سوم (گروه گواه) در این مدت مداخله ای دریافت ننمودند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل کوواریانس یک و چند متغیری و آزمون تعقیبی LSD مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مداخلات بر عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکان موثرند. اما، میانگین تفاوت نمره عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکان بین گروه های اول و دوم معنادار نیست.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.