شناسایی مولفه های دوره های توسعه حرفهای اساتید دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین مولفه‌های دوره‌های توسعه حرفه‌ای با رویکرد یادگیری معکوس طراحی واجرا شده است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر به صورت کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد و جامعه پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و آشنا با دوره‌های توسعه حرفه‌ای بود که باروش نمونه‌گیری هدفمند و از نوع شبکه متخصصان انتخاب شدند. تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس منطق نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی و اصل اشباع نظری تعیین و شامل 14 نفر از صاحبنظران و اعضای هییت علمی دانشگاه فرهنگیان بودند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. دسته‌بندی داده‌ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 صورت گرفت و 950 کد اولیه و 48 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی استخراج شد. روایی ‌پژوهش مورد ‌بررسی قرارگرفته و برای تعیین ‌پایایی از روش پایایی ‌بازآزمون (82%) و روش‌پایایی توافق‌بین دوکدگذار(78%) استفاده شد.

یافته ها

یافته‌های پژوهش نشان داد مولفه‌های توسعه حرفه‌ای در 11 دسته عوامل نهادی، حمایت و پشتیبانی، توسعه آموزشی، توسعه پژوهشی، توسعه خدماتی، توسعه فردی، توسعه فرهنگی و توسعه سازمانی، اخلاق، پداگوژی، قالب‌های یادگیری می‌باشد.

نتیجه گیری

دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر بسترسازی مناسبی جهت توسعه حرفه‌ای کارکنان و اساتید این دانشگاه فراهم نموده است، ولی تا به حال نتوانسته است دوره‌های توسعه حرفه‌ای اساتید دانشگاه را با استفاده از فناوری‌های جدید نهادینه کند

زبان:
فارسی
صفحات:
179 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.