نقش زئولیت های سلسله مراتبی Y بر عملکرد کاتالیست فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
موضوع تحقیق

گوگرد زدایی هیدروژنی یکی از روش های موثر برای حذف ترکیبات گوگردی از برش های نفتی و ارتقاء کیفیت سوخت می باشد. یکی از چالش های عمده در این فرآیند دستیابی به پایه کاتالیست مناسب می باشد که بهترین عملکرد را داشته باشد. در این میان پایه های اصلاح شده با زیولیت به دلیل قوی بودن سایت های اسیدی، مساحت سطح ویژه و ثبات هیدروترمال و شیمیایی بالا توجه زیادی را به خود اختصاص داده اند؛ اما اسیدیته و حجم مزوحفرات زیولیت ها نیازمند اصلاح است.

روش تحقیق

در این پژوهش ابتدا زیولیت سلسله مراتبی Y با به کارگیری روش پسا-سنتز (آلومینیوم زدایی) و با استفاده از فرم آمونیومی زیولیت و محلول NH4F (75/0 مولار) در دمای ºC90 به مدت 3 ساعت تحت شرایط رفلاکس تهیه شد. خصوصیات فیزیکی- شیمیایی زیولیت با آنالیزهای BET, FESEM, FTIR AAS, XRD بررسی شد. زیولیت های اصلاح شده در سنتز پایه کاتالیست فرآیند HDS بکار گرفته شد. سولفیداسیون و ارزیابی عملکرد کاتالیست های تهیه شده در سیستم میکرو-راکتوری با خوراک گازوییل حاصل از واحد آیزوماکس پالایشگاه هدف انجام گرفت.

نتایج اصلی

نتایج نشان می دهد که حجم مزوپورها، مساحت سطح ویژه و نسبت SiO2 / Al2O3 در زیولیت سلسله مراتبی به ترتیب به cm3 g-1 073/0،  m2 g-136/783 و 2/5 (مقادیر اولیه به ترتیب cm3 g-1  032/0، m2 g-1 18/567 و 5/4) افزایش یافته است. همچنین نتایج حاصل از آنالیز زیولیت، حفظ ساختار و میزان بلورینگی طی فرآیند اصلاح زیولیت را اثبات می کند. اثر اصلاح زیولیت به ویژه تغییرات اسیدیته، مساحت سطح ویژه و حجم مزوحفرات بر فعالیت کاتالیست های NiMo/Zeolite+Al2O3  مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش اسیدیته و بهبود ویژگی های فیزیکی- شیمیایی زیولیت اصلاح شده، موجب افزایش عملکرد کاتالیست در فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی گازوییل(Conversion =90%)  شده است.. بهبود فعالیت کاتالیست ها را می توان به اثر مثبت زیولیت ها بر توزیع سایت های فلزی، مساحت سطح ویژه، اسیدیته و اندازه ی مطلوب حفرات کاتالیست نسبت داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2380038 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!