مقایسه کینماتیک فرود ورزشکاران مرد دارای کف پای صاف و طبیعی با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و اهداف

امروزه دانستن تغییرات کینماتیک زوایای مفاصل اندام تحتانی در تکالیف پرش فرود، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای پیشگیری از بروز آسیب‌های اندام تحتانی در افراد دارای کف‌پای صاف فراهم آورد. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی کینماتیک فرود ورزشکاران دارای کف‌پای صاف و طبیعی با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود بود.

روش‌ بررسی

تحقیق حاضر از نوع علمی مقایسه ای بود. در پژوهش حاضر 26 مرد ورزشکار دارای کف پای صاف و 26 مرد ورزشکار دارای قوس طبیعی پا شرکت کردند. میزان قوس کف پا از طریق شاخص استاهلی اندازه‌گیری شد. براساس این شاخص مقادیر 0/89 > SI> 0/53 به عنوان کف پای طبیعی و SI> 0/89 به عنوان کف پای صاف بررسی و ارزیابی کمی شد. داده‌های کینماتیکی با استفاده از دوربین‌های ثبت حرکتی ثبت شد. آزمون‌ مورد استفاده در تحقیق حاضر سیستم امتیازدهی خطای فرود(LESS) بود. جهت بررسی تفاوت میانگین در متغیرهای وابسته بین دو گروه سالم و مبتلا به ناهنجاری کف‌پای صاف از آزمون t تست مستقل و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها با آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. تمامی بررسی‌های آماری به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 در فاصله اطمینان 95 درصد با آلفای کوچکتر یا مساوی 0/05 انجام شد.

نتایج

نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین گروه‌های پژوهش در آزمون پرش-فرود تفاوت معناداری وجود داشت به این صورت که گروه دارای کف‌پای صاف نمرات بیشتری (عملکرد ضعیف‌تری) را نسبت به گروه کف‌پای طبیعی نشان داد (p<0/05).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از آزمون پرش-فرود می‌توان نتیجه گرفت که تغییر در وضعیت قوس پا و در نتیجه در راستای بدن، احتمالا زوایای مفاصل اندام تحتانی را طی فعالیت‌های روزانه و ورزشی تحت تاثیر قرار می‌دهد که می‌تواند الگوی آسیب را تغییر دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
230 -237
لینک کوتاه:
magiran.com/p2380195 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.