مقایسه اثر پیشگیرانه فنی تویین و لوتیراستام بر تشنج بعد از شانت گذاری در کودکان مبتلا به هیدروسفالوس

پیام:
نوع مقاله:
گزارش موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

هیدروسفالوس از بیماری های شایع کودکی است و تشنج در این بیماران ممکن است به دنبال عمل جراحی شانت رخ دهد. در این مطالعه اثر پیشگیرانه فنی تویین در برابر لوتیراستام در کودکان مبتلا به هیدروسفالوس شانت گذاری شده در یک مرکز ارجاعی بیماری های جراحی مغزکودکان مقایسه شده است.

مواد و روش ها

 در این مطالعه کوهورت ترکیبی (هیستوریکال و آینده نگر)، تمامی کودکان هیدروسفال زیر 15 سال که طی سال های 1399-1395 به علت هیدروسفالی تحت کارگذاری شانت ونتریکولوپریتونیال قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. محل انجام مطالعه بیمارستان نمازی، بیمارستان ارجاعی جراحی مغز و اعصاب کودکان در جنوب غرب ایران بود.

یافته ها

در این مطالعه 74 کودک بیمار در گروه فنی تویین و 47 نفر در گروه لوتیراستام ارزیابی شدند. میانگین سن و توزیع جنسی کودکان بین گروه فنی تویین و لوتیراستام (تفاوت معنی داری نداشت (0/753=P) و (0/851=P). در پیگیری های انجام شده 13 بیمار در گروه لوتیراستام و 10 نفر در گروه فنی تویین دچار تشنج پس از ترخیص شدند. این تفاوت در رخداد تشنج بین دو گروه از نظر آماری در حد مرزی معنی داری بود (0/046=P).

استنتاج

براساس نتایج این مطالعه فنی تویین تاثیر بهتری به نسبت لوتیراستام در کنترل تشنج در بیماران با هیدروسفالوس که تحت کارگذاری شانت وننریکولوپریتونیال قرار گرفته بودند دارد و با توجه به شناخته تر بودن ویژگی های فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک می تواند همچنان از داروهای مناسب مورد استفاده برای پیش گیری از تشنج در روزهای اول بعد از شانت گذاری برای کودکان مبتلا به هیدروسفالوس باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
146 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2380492 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!