طراحی الگوی مدیریت جانشین پروری در دانشگاه های دولتی استان سمنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش پیش رو با هدف مطالعه نظام مند و ارایه الگویی جامع از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده در حوزه جانشین پروری و بااستفاده از نظرات خبرگان صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه های دولتی استان سمنان است. مصاحبه تا رسیدن به اشباع که تعداد 13 نفر بود، ادامه پیدا کرد. همچنین 58 منبع به صورت هدف مند از 75 مقاله بررسی شده، انتخاب گردید. در این مقاله مضمون ها و الگوی مدیریت جانشین پروری با استفاده از روش تحلیل مضمون تدوین شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان مدیریت جانشین پروری را در مضامین اقدامات پیش نیاز(دارای سه مضمون سازمان دهنده و چهارده مضمون پایه)، بستر و عوامل زمینه ای (دارای دو مضمون سازمان دهنده و دوازده مضمون پایه) و برنامه ریزی مدیریت جانشین-پروری (دارای هفت مضمون سازمان دهنده و بیست و یک مضمون پایه) خلاصه کرد. مهم ترین مضمون با توجه به دربرگرفتن بالاترین تعداد کدها، مضمون برنامه ریزی مدیریت جانشین پروری و بعد از آن مضمون بستر و عوامل زمینه ای مدیریت جانشین پروری و در آخر مضمون اقدامات پیش نیاز مدیریت جانشین پروری تعیین گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
310 تا 330
لینک کوتاه:
magiran.com/p2380535 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!