بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید - باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مبحث اسید- باز است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان پایه دوازدهم دو مدرسه شهر رشت که در سال تحصیلی 1400-1399 در رشته های علوم تجربی و ریاضی- فیزیک در حال تحصیل اند، میباشد. نمونه آماری شامل 47 نفر از دانش آموزان است که به طور تصادفی انتخاب شدند. به عنوان ابزار گردآوری داده ها، آزمون تشخیصی چهار گزینه ای سه ردیفی اسید- باز طراحی و استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مناسب با آزمون سه ردیفی استفاده شد و درک دانش آموزان در سه دسته فهم علمی، عدم درک و کج فهمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزان در مفاهیم اسید - باز دچار کج فهمی هستند. دانش آموزان به ترتیب از فراوانی بیشتر به کمتر در مفاهیم الکترولیت، غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسیدی رقیق، واکنش خنثی شدن، تمایز غلظت تجزیه ای و غلظت تعادلی اسید، تشخیص اسیدها و بازها، مفاهیم یونش و تفکیک، درجه یونش، یونش اسیدهای چند پروتوندار و تفاوت مفاهیم قدرت و غلظت اسید کج فهمی دارند. کج فهمی های شناسایی شده میتواند در بهبود روش های یاددهی- یادگیری و تهیه محتوای آموزشی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2381663 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!