الإیقاع وتوظیفه الدلالی لاجواء النزول فی قصه بعثه موسی (ع): سوره طه نموذجا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

الإیقاع هو جرس الالفاظ، وموسیقی الجمل والکلمات، وتناغم العبارات. وله اهمیه بارزه فی خلق الاجواء العامه للآیات وتماسک بنیتها؛ حیث التناسق بین جو الآیات، وإیقاع الکلمات ومعانیها یعد من اهم الوجوه الإعجازیه التی تزید الآیات القرآنیه قیمه جمالیه. ومن هذا المنطلق، فإن للعنصر الإیقاعی بکافه اشکاله دور واضح فی إثراء البنیه الإیقاعیه والبنیه الدلالیه للآیات؛ ولاسیما فی رسم الاجواء السایده علی النص من الناحیه العاطفیه والروحیه، فیرسم لطافه الجو ورهافته، حسب سیاق النص العام حینا، ویجسد خشونه الجو وصعوبته حینا آخر. وتعتبر قصه موسی (ع) اطول القصص القرآنیه واکثرها تکرارا، وفیها مشاهد متعدده من حیاته (ع)؛ ومنها قصه بعثته فی الوادی المقدس طوی التی تم ذکرها فی سوره طه بالتفصیل. یتناول هذا المقال من خلال المنهج الوصفی- التحلیلی، دراسه العنصر الإیقاعی وتوظیف دلالته فی قصه بعثه موسی (ع) القرآنیه، لیسلط الضوء علی انواع الإیقاع وتوظیفه الدلالی الموافق لاجواء النزول. وانتهی بنا البحث إلی ان الإیقاع القرآنی فی هذه السوره إیقاع مرن یتغیر بتغییر الظروف، فیشتد وفق ما یتطلبه المعنی حینا ویتسارع حینا آخر، ویتبطا احیانا ویهدا حینا آخر، کل ذلک لخلق جو موافق للآیات، إلا ان ما یغلب علی هذه السوره من الإیقاع هو الإیقاع الهادی، نظرا لکون ما حدث فی الوادی المقدس طوی مخیفا؛ لیس فی طور قبول البعثه فحسب، بل فی طور إبلاغ الدعوه ایضا. وقد خلق ترتیب الحروف والحرکات والفواصل والالفاظ فی هذه الآیات اجواءا هادیه لطیفه للنبی موسی(ع)، لیلطف بعض صعوبه الموقف فی مشهدی قبول الرساله وإبلاغ الدعوه.

زبان:
عربی
صفحات:
43 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2382100 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!