مقایسه هزینه های اعمال جراحی گلوبال با تعرفه های مصوب دولتی در بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان نیک نفس رفسنجان در سال 1398: یک مطالعه توصیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

محاسبه هزینه های خدمات بستری مشمول تعرفه گلوبال و مقایسه آن با تعرفه مصوب در بیمارستان ها از نظر سود و زیان بیمارستان ها بسیار حایز اهمیت است. این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه هزینه صورت حساب های اعمال جراحی گلوبالبا تعرفه های مصوب آن ها در بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان نیک نفس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی، جامعه پژوهش شامل کلیه صورت حساب های موجود در پرونده های بستری مشمول تعرفه گلوبال در سال 1398 در بیمارستان نیک نفس رفسنجان بود. داده های مورد نیاز از صورت حساب های بیماران جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه20 تحلیل گردید.

یافته ها

در سال 1398 از مجموع خدمات بستری مربوط به گروه زنان و زایمان، 6 خدمت مشمول تعرفه گلوبال انجام شد. مقایسه میانگین هزینه های انجام شده در این خدمات با تعرفه مصوب آن ها نشان داد در تمامی آن ها، هزینه های بیمارستان بین 74/10 درصد تا 54/20 درصد بیش تر از تعرفه گلوبال مصوب بوده است. بیش ترین اختلاف (54/20 درصد) مربوط به جراحی سزارین و کم ترین آن (74/10 درصد) مربوط به جراحی هیستروکتومی بود.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد خدمات گلوبال بیمارستان نیک نفس رفسنجان دارای توجیه اقتصادی نبوده و تعرفه های گلوبال منجر به زیان بیمارستان می گردند. لذا پیشنهاد می گردد که مسیولین بیمارستان تمرکز بیش تری به مدیریت هزینه های خدمات گلوبال داشته باشند و نیز تعرفه های مصوب متناسب با رشد تورم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بیماران، مورد بازبینی قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1117 تا 1128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2382360 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!