القای مقاومت به تنش کادمیوم در بذرهای بدستآمده از بوته های نخودفرنگی تلقیح شده با باکتری سودوموناس فلورسنس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات تلقیح گیاه مادری با باکتری های محرک رشد گیاه و محلول پاشی نانو کلات بور بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه نخودفرنگی در شرایط تنش عنصر سنگین کادمیوم، آزمایشی  به صورت فاکتوریل بر پایه طرح  کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل دوازده سطح ترکیبی محلول پاشی و تلقیح با باکتری سودوموناس (بدون محلول پاشی و تلقیح با باکتری (شاهد))، نانوکلات بور2 میلی گرم در لیتر، نانوکلات بور 4 میلی گرم در لیتر، تلقیح با باکتری محرک رشد سودوموناس سویه های15P، 25P  و 32P  و سه سطح تنش کادمیوم (0، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر کلرید کادمیوم) بودنددر این پژوهش، علاوه بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه نخودفرنگی، برخی از پارامترهای بیوشیمیایی از قبیل محتوای پروتیین محلول، قندهای محلول، پرولین و محتوای رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه  و فعالیت آنزیم آنتی-اکسیدانی پراکسیداز نیز اندازه گیری شد.. تنش کادمیوم درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، شاخص طولی و شاخص وزنی گیاهچه، کلروفیل، پروتیین و آنزیم های آنتی اکسیدانی را به طور معنی داری کاهش داد و پرولین،  نشت غشاء،  را افزایش داد.  درحالیکه تغذیه با کودهای نانوکلات بور و تلقیح گیاه مادری با باکتری های محرک رشد  با افزایش شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه و  از طریق  افزایش رشد و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان پراکسیداز  موجب کاهش  معنی دار اثرات تنش کادمیوم گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
249 تا 266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2382880 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!