بررسی و تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل برخی ارقام و ژنوتیپ های امیدبخش بادام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل 8 رقم تجاری خارجی و داخلی و ژنوتیپ های امید بخش داخلی بادام طی سال های 1398 و 1399 بصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و دو فاکتور شامل نوع رقم (پنج رقم تونو، نان پاریل، مامایی، شاهرود 12، ربیع و سه ژنوتیپ 16-1، 40-13، و D11) و تعداد ساعات سرمادهی صفر تا 2/7 درجه سانتی گراد (صفر، 50، 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700 و 800 ساعت) در ایستگاه تحقیقاتی یکصد هکتاری موسسه تحقیقات علوم باغبانی انجام شد. براساس نتایج بدست آمده، ژنوتیپ ها و ارقام مورد بررسی دامنه نیاز سرمایی و نیاز گرمایی متفاوت و وسیعی را نشان دادند. تعداد روزهای مورد نظر برای شکستن خفتگی تحت دمای صفر تا  2/7 درجه سانتی گراد بین 17 روز در رقم مامایی تا 58 روز در ژنوتیپ D11 متغیر بود. رقم مامایی به عنوان زودگل ترین رقم در بین ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی شناخته شد که پس از گذشت 17 روز از شروع تجمع نیاز سرمایی و با 50 ساعت سرمای بین صفر تا 2/7 درجه سانتی گراد به 50 درصد شکوفایی رسید. رقم مامایی با 7128 ساعت درجه رشد (GDH) و ژنوتیپ D11 با 11088 ساعت درجه رشد، بیشترین نیاز گرمایی را دارا بودند. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش تعداد ساعات تامین نیاز سرمایی، تعداد روز مورد نیاز برای شکوفایی جوانه ها بطور معنی داری کاهش یافت. بطور کلی، دو رقم مامایی و ربیع به عنوان ارقام زودگل با کمترین نیاز سرمایی و ژنوتیپ D11 به عنوان دیرگل ترین رقم با نیاز سرمایی بالا شناسایی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
315 تا 330
لینک کوتاه:
magiran.com/p2382884 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!