آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش آموزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش بررسی آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی به صورت دوگروهی(گروه آزمایش و کنترل) باطرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قم در سال تحصیلی 97-1398بودند که50 دانش آموز پس از همتا شدن بر اساس سن، جنسیت، پایه، رشته تحصیلی و معدل به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. هردوگروه پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل(1999)، را به عنوان پیش آزمون، پس آزمون تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که مداخله آموزشی تغییر معناداری در خلاقیت هیجانی و ابعاد آمادگی و نوآوری ایجاد کرده است، به طوری که حدود 5/37 درصد تغییرات خلاقیت هیجانی، 3/35 درصد نوآوری و 9/34 درصد آمادگی هیجانی، را تبیین می کند(01/0=P). اما دربعد اثربخشی/اصالت تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتایج این پژوهش برای بهبود ویژگی های تحصیلی به ویژه خلاقیت هیجانی دانش آموزان تلویحاتی را در بردارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
6 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383307 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!