بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت های هوش عملی دانش آموزان ابتدایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی بدنی بر قابلیت های هوش عملی دانش آموزان ابتدایی انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و در این راستا، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان ابتدایی 4 مدرسه دولتی(دو پسرانه- دو دخترانه) در  ناحیه 6 شهر مشهد بود که در سال تحصیلی 97- 1398مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس 42 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی در دو گروه به صورت تصادفی گمارش شدند: 10 نفر پسر و 10 نفر دختر در گروه کنترل، 12 نفر پسر و 10 نفر دختر در گروه آزمایش تحت مداخله روان درمانی بدنی قرار گرفتند. دوره روان درمانی بدنی برای گروه ازمایش در 36 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 3 ماه ارایه گردید و در این مدت گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار سنجش مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوش گودیناف بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. با اجرای آزمون تحلیل کواریانس دو گروهی برای مقایسه تفاوت های پس آزمون دو گروه، با کنترل پیش آزمون، نتایج نشان داد که روان درمانی بدنی در افزایش قابلیت های هوش عملی دانش آموزان ابتدایی تاثیر معناداری داشته است (05/0>p).
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383313 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!