تاثیر جذابیت، تخصص و اعتماد شخصیت های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالای ورزشی: نتایج یک مطالعه تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف تحقیق حاضر، تاثیر ابعاد جذابیت، تخصص و اعتماد شخصیت های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالای ورزشی می باشد

روش شناسی

روش انجام این تحقیق، شبه تجربی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون، در یک نمونه داوطلب 60 نفره از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه می باشد. به همین منظور  داوطلبان به مدت یک ماه تحت تاثیر تبلیغات شبیه سازی شده برای یک برند کفش ورزشی ساختگی و غیر واقعی به وسیله شخص مشهور ورزشکار منتخب، از طریق شبکه اجتماعی تلگرام قرارگرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد اشتیاق به برند- محصول، زیچکوسکی (1985) و پرسشنامه اشخاص نامدار در تبلیغات اوهانیان (1990)، جمع آوری، سپس با استفاده از نرم افزار23  spssو روش های آماری تی نمونه وابستهd  کوهن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج ارزیابی مشارکت متغییرهای تحقیق نشان داد که، جذابیت (β=0/303, p<.001)، اعتماد(β=0/451, p<.001) و تخصص (β=0/216, p<.001) باعث مشارکت معنی داری در متغییر وابسته تمایل به خرید شده اند.  

نتیجه گیری

متخصصان صنعت تبلیغات ورزش کشور باید توجه خاصی به استفاده تبلیغاتی از افراد مشهور، ابعاد جذابیت، تخصص و اعتماد این افراد و شبکه های اجتماعی تلفن همراه داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383409 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!