کاربست نظریه اشاره های شناختی در تحلیل شعر فارسی به مثابه تحلیلی ارجاع محور (مطالعه موردی: غزلی از سعدی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نظریه اشاره های شناختی به مثابه ابزاری برای تعیین عوامل تعیین کننده شیوه ارجاع در بافت متنی، از مباحث مهم زبان شناسی شناختی به شمار می آید. مسئله پژوهش حاضر، بررسی کاربرد نظریه اشاره های شناختی در تحلیل شعر فارسی است. مدعای اصلی که در پژوهش حاضر مطرح شده، این است که اشاره های شناختی، ابزارهایی مناسب برای کاربست شیوه ای نوین در تحلیل شعر فارسی هستند که به شکلی ویژه، شعر را براساس انواع ارجاع واکاوی می کنند. به منظور اثبات این ادعا و بررسی شیوه کاربست این نظریه، نخست بنیان های نظری اشاره های شناختی و مسایل اساسی آن همچون نظریه انتقال اشاره مطرح شده و سپس یک غزل از سعدی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اشاره های شناختی و نظریه انتقال اشاره می تواند خلا موجود را که در بلاغت سنتی و علم معانی، ذیل مقوله ارجاع وجود دارد، پوشش دهد و با کاربست این نظریه ها می توان نوعی تحلیل ارجاع محور را در شعر فارسی طرح ریزی کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383427 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!