بررسی تاثیر جوشاندن و سرخ کردن عمیق به عنوان دو روش پخت و پز بر میزان نیتروزآمین های فرار و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) کوکتل دودی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گوشت و فرآورده های گوشتی به عنوان جزء اصلی رژیم غذایی و تامین کننده بخش وسیعی از نیازهای پروتیینی، ویتامینی و املاح مورد نیاز بدن انسان محسوب می شوند. با این وجود، پختن موجب ایجاد ترکیبات مضر و نامطلوب در آن ها می شود. در این میان، نیتروزآمین ها  فرار (VNAs)[1] و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs)[2] به دلیل پتانسیل سرطان زایی بالا بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه، نمونه های کوکتل دودی گوشت گاو (55 %) از مراکز عرضه فرآورده های پروتیینی سطح شهر کرمانشاه به طور تصادفی، از سه شرکت معتبر (20 نمونه از هر یک از برندها) تهیه شدند. سپس، باقیمانده سه نوع نیتروز آمین N-نیتروزودی متیل آمین (NDMA)[3]، N-نیتروزپیرولیدین (NPYR) [4] و N- نیتروزوپیپریدین (NPIP) [5] پس استخراج با روش میکرو استخراج مایع- مایع (DLLME)[6] و دو PAHs شامل بنزوآپیرن (Bap) [7] و بنزو-آ-آنتراسن (Ban) [8] پس از جداسازی با روش استخراج فاز جامد (SPE)[9] در نمونه های پخته شده با دو روش جوشاندن (Boiling) و سرخ کردن عمیق (Deep frying) توسط کروماتوگرافی گازی مجهز به با دتکتور یونیزاسیون شعله (GC-FID)[10]، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج حاصل، سرخ کردن عمیق منجر به افزایش معنی دار مقدار نیتروز آمین ها و PAHs شد. با این وجود، میزان این ترکیبات در نمونه های فرآوری شده به روش جوشاندن از نظر آماری با نمونه کنترل تفاوتی نداشت (0.05<p). برندهای مختلف نیز حاوی مقادیر متفاوتی از نیتروز آمین ها و PAHs بودند. بنابراین، روش جوشاندن می تواند به عنوان یک روش مناسب و ایمن برای پخت گوشت و فرآورده های گوشتی مد نظر قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383596 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!