واکاوی توسعه کسب وکارهای مرزی به عنوان رویکردی جهت کاهش پدیده کولبری در مناطق مرزی مطالعه موردی: بانه و مریوان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی، ایجاد توسعه پایدار در تمامی نواحی و مناطق جمعیتی کشورها است، تا از طریق آن به رفع عدم عدالت درک شده از سوی مردم، کمک نمایند. توسعه کسب وکارهای مرزی و سرمایه گذاری در این زمینه با ایجاد اشتغال پایدار می تواند نقشی اساس در عدالت ادراکی و امید به زندگی بهتر در بین ساکنان این مناطق کم برخوردار داشته باشد. بر این اساس مطالعه حاضر باهدف شناسایی وضعیت موجود کسب وکارهای غالب و آسیب شناسی آن ها از دیدگاه کولبران، احصاء کسب وکارهای مهم و مزیت دار مرزی به عنوان رویکردی جهت کاهش پدیده کولبری در مناطق مرزی انجام شده است. جهت تحقق این هدف بخشداران مناطق مرزی بانه و مریوان، کارشناسان ادارات صمت مناطق مذکور و 53 نفر از کولبران دارای سابقه حداقل 6 ماه به شیوه قضاوتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع تحلیلی است که با رویکرد کیفی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شهرها و روستاهای مناطق مرزی استان کردستان هرکدام از ظرفیت ها و توانمندی های خاصی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری برخوردار هستند که لازم است برای بهره برداری بهتر از این ظرفیت ها و امکانات زیرساخت های آن توسط دولت مهیا شده و دولت با ارایه تسهیلات ارزان قیمت، ساکنان مناطق مرزی را تشویق به فعالیت در کسب وکارهای مرزی نموده و با این کار هم ظرفیت ایجاد اشتغال مولد برای ساکنان مناطق مرزی فراهم می شود و هم پدیده کولبری به شدت کاهش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!