بررسی تاثیر روش تاسکی (TOSCE) بر دانش و رضایت دانشجویان رشته شنوایی شناسی دانشگاه جندی شاپور اهواز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آزمون بالینی ساختار یافته گروهی TOSCE  به عنوان یک روش موثر بر منابع ارزیابی تکوینی گزارش شده است.  هدف ازطراحی TOSCE ارزیابی عملکرد فراگیران در یک تیم می باشد و ابزاری جهت ارزیابی مهارت کار گروهی در محیط های بالینی می باشد که می تواند سبب افزایش انگیزه و سطح یادگیری فراگیران شود. مطالعه حاضر نیمه تجربی از نوع مداخله ای است. این مطالعه بر روی دانشجویان ترم هفتم شنوایی شناسی دانشگاه جندی شاپور اهواز در نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 اجرا گردید. برای سنجش سطح دانش دانشجویان، آزمونی طراحی گردید و چک لیست هایی نیز برای آن تهیه شده و روایی و پایایی آنها بررسی گردید. نمره کلی دانشجویان در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب برابر با 0.50±6.25 و  0.99±  8.51 بود. با مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون، مشخص شد که تفاوت آماری معناداری بین این دو آزمون وجود نداشته است (068/0 P:). اما یافته ها حاکی از آن بودند که میانگین نمرات پس آزمون در همه گروه های مورد بررسی بالاتر از پیش آزمون بوده است.  میزان رضایتمندی دانشجویان نیز در پایان آزمون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان رضایتمندی دانشجویان به طور متوسط بالاتر از سطح متوسط بوده است (میانیگنبیشتر از 3). نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که اجرای آزمون  توانسته است تاثیر مثبتی بر ارتقای دانش و رضایت دانشجویان رشته شنوایی شناسی داشته باشد و لذا می تواند باعث بهبود مهارتهای بالینی آنان گردد

زبان:
فارسی
صفحات:
909 تا 917
لینک کوتاه:
magiran.com/p2383990 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!