عوامل استرس زا و سبک های مقابله با آنها از دید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

استرس، پدیده ای طبیعی است و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزانه محسوب می شود. شناسایی عوامل استرس زا و آموزش و به کارگیری سبک های مقابله با آن، می تواند در تربیت پرستارانی شایسته و کارآمد بسیار مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل استرس زا و سبک های مقابله با آن ها از دید دانشجویان پرستاری انجام شد.
 

روش کار

مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1399 انجام شد. کلیه دانشجویان ترم 3 تا 8 مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز (200 نفر)، به روش سرشماری، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بررسی عوامل استرس زا و پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS نسخه 26 و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) تحلیل شدند.
 

یافته ها

میانگین و انحراف معیار استرس درک شده توسط دانشجویان (58/0±85/2) و به تفکیک حیطه های محیط های بالینی (61/0±91/2)، شخصی_اجتماعی (73/0±89/2)، و تحصیل در دانشگاه (63/0±75/2) بود. میزان بکارگیری سبک های مقابله با عوامل استرس زا در 3/1% از دانشجویان در سطح بالا، 5/64% در سطح متوسط و 2/34% در سطح ضعیف قرار داشت. سبک مقابله ای ارزیابی مجدد مثبت با میانگین و انحراف معیار (43/3±22/12)، بیشترین استفاده را در میان دانشجویان داشت.
 

نتیجه گیری

لازم است تا برنامه ریزی های لازم از سوی مسیولان و متولیان حوزه آموزش و بالین برای کاهش و کنترل عوامل استرس زا و استفاده از سبک های مقابله ای موثر در دانشجویان پرستاری انجام شود. در این راستا آموزش و هدایت دانشجویان به استفاده از روش های مقابله ای مسئله مدار مفید به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2384806 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!