تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی؛ رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بودجه دولت یک ابزار مهم سیاست گذاری برای دست یابی به اهداف تخصیصی، توزیعی و تثبیتی است که از کانال متغیرهای مخارج و درآمدهای دولت، عملکرد اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس همواره تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت برای نظام سیاست گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش مقادیر  بهینه بودجه دولت در چارچوب متغیرهای برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1400-1396)  با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی برآورد می شوند. در این راستا متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، کسری بودجه و نرخ بیکاری متغیر هدف و نقدینگی، درآمد مالیاتی، مخارج مصرفی و تملک دارایی های سرمایه ای به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شدند. نتایج تجربی حاصل از پژوهش نشان می دهند که اولا مقادیر بهینه اجزای بودجه دولت از مقادیر مصوب برنامه ششم کمتر است و ثانیا بیشترین شکاف بین مقادیر بهینه و مقدار مصوب برنامه ششم مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای است.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2386099 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!