تحلیل راهبردی و آنالیز وضعیت شترداری در قلمرو عشایر ایل کلکویی استان قم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شتر به دلیل ویژگی های ممتاز همچون تبدیل علوفه با کمیت و کیفیت پایین به تولیدات لبنی و گوشتی مرغوب، سازگاری با مراتع خشک و نیمه خشک و مقاومت در برابر بیماری ها، کارکرد اساسی در نظام های چرایی گسترده دارد. این ویژگی ها باعث شده است تا شترداری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار در مدیریت منابع طبیعی و معیشت پایدار جوامع محلی معرفی گردد. با این حال شترداری در ایران با چالش های متعددی روبروست. این مطالعه در نظر دارد به تحلیل راهبردی نظام های شترداری از دیدگاه عشایر کلکویی و کارشناسان مرتع در استان قم بپردازد. برای این منظور عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته شناسایی شد. سپس با طراحی پرسشنامه و تکمیل آن وزن دهی به عوامل از دیدگاه دو جامعه ذینفع صورت گرفت. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار EXCEL در چارچوب روش SWOT انجام شد. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل درونی موثر بر شترداری از دیدگاه عشایر و کارشناسان در بخش قوت ها نگرش مثبت و علاقه و انگیزه به شترداری بین عشایر کلکویی و در بخش ضعف ها کمبود منابع آبی مناسب جهت شرب دام بودند. همچنین در بین عوامل بیرونی موثر بر شترداری در بخش فرصت ها نگرش مثبت افراد جامعه نسبت به شتر و محصولات تولیدی آن و در بخش تهدیدها نبود برنامه ریزی جامع و راهبردی شترداری بود. موقعیت راهبردی شترداری از دیدگاه عشایر کلکویی با وزن نهایی عوامل درونی و برونی به ترتیب 502/3 و 407/3 تهاجمی (SO) و از دیدگاه کارشناسان با وزن نهایی 073/2 و 517/2 رقابتی (WO) تعیین شد. از آنجاییکه هر دو ذینفع وزن بالایی به عوامل فرصت اختصاص دادند، تاکید نهایی بر فراهم سازی شرایط برای استفاده از فرصت های شترداری و همچنین تقویت قوت ها و کاهش ضعف ها بود. نتایج این مطالعه به مدیران اجرایی و سیاست گزاران کمک می کند تا با اطلاعات بیشتری نقشه راه شترداری در منطقه را طراحی و تنظیم کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
708 تا 722
لینک کوتاه:
magiran.com/p2386705 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!