یک مدل پیش بینی سایش ذرات جامد درون زانویی استاندارد در جریان چندفازی با الگوی کف آلود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، یک مدل جدید برای پیش بینی میزان سایش درون زانویی استاندارد برای الگوی جریانی کف آلود توسعه داده شده است. با استفاده از آنالیز ابعادی، گروه های بی بعد حاکم بر پدیده سایش به صورت پارامترهای نسبت سرعت های ظاهری گاز به مایع (VSG/VSL)، عدد رینولدز بر حسب خواص میانگین مایع و گاز (Rem)، نسبت قطر ذره به قطر زانویی (dp/D) و پارامتر بی بعد سایش (ER ρG D2) استخراج شده اند. سپس با استفاده از تکنیک رگرسیون فرآیند گوسی، یک مدل پارامتریک پیش بینی میزان سایش بین پارامترهای بی بعد برقرار شده است. در مدل ارایه شده، پارامتر بی بعد نسبت سرعت های ظاهری گاز به مایع به عنوان فاکتور انحراف جریان کف آلود از خواص میانگین جریان دو فازی و تاثیر آن در میزان سایش لحاظ گردیده است. برای شرایط مختلف سرعت های ظاهری مایع و گاز، قطر ذره و ویسکوزیته مایع، نتایج حاصل از مدل با داده های تجربی اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهند بیش از 87% پیش بینی های حاصل از مدل، خطای کمتر از 30% دارند. همچنین، با مقایسه عملکرد مدل با مدل های پیشین موجود، مشاهده شده میزان خطای مدل ارایه شده نسبت به داده های تجربی، خیلی کمتر از سایر مدل های موجود است. این نتایج دقت و کارآیی مدل ارایه شده در پیش بینی میزان سایش برای الگوی جریانی کف آلود را نشان می دهند. در نهایت، مدل ارایه شده جهت استخراج سرعت های مجاز مایع و گاز در الگوی جریانی کف آلود بکار گرفته شده است. تاثیر پارامترهای مختلف نظیر اندازه زانویی و ذره، ویسکوزیته مایع و فشار جریان گاز بر میزان سایش و سرعت مجاز سیال در جریان کف آلود بررسی و تحلیل شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
98 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2388311 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!