استرس پس از سانحه و ارتباط آن با فرسودگی شغلی کارکنان در طول همه گیری کووید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 همه‌گیری کووید-19 نه ‌تنها سبب افزایش نگرانی در ارتباط با سلامت جسمانی شده‌ است بلکه سبب بروز اختلالات روان‌شناختی نیز شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط اختلال استرس پس از سانحه با فرسودگی شغلی در زمان همه‌گیری کووید-19 انجام شد.

روش‌ ها: 

در این مطالعه مقطعی، 402 نفر از کارکنان استان هرمزگان با محدوده سنی 57-21 سال شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای متشکل از 4 بخش (اطلاعات دموگرافیک - شغلی، فرسودگی شغلی، غربالگری اختلال استرس ‌پس ‌از سانحه و مقیاس اثر رویداد) بود. لینک پرسشنامه‌ الکترونیک از طریق واتس‌آپ و ایمیل به روش نمونه‌گیری در دسترس در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، آماره آزمون و ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS تجزیه ‌و ‌تحلیل شدند.

نتایج

 میانگین و انحراف ‌معیار نمره مقیاس اثر رویداد و غربالگری اختلال استرس ‌پس ‌از سانحه به ترتیب 21/15±43/29 و 73/2±9/4 بود. همچنین میانگین و انحراف‌ معیار خستگی ‌عاطفی، مسخ‌ شخصیت و کفایت‌ شخصی به ترتیب 02/7±57/23، 51/3±77/11 و 14/5±09/20 بود. متغیرهای جنسیت و نوع شغل ازجمله عوامل موثر بر نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه و فرسودگی شغلی بودند. براساس آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط معناداری بین اختلال استرس پس از سانحه و فرسودگی شغلی مشاهده شد.

نتیجه‌ گیری:

 براساس یافته‌های مطالعه، مواجهه با استرس‌های روانی در طول همه‌گیری کووید-19 با اختلال استرس پس از سانحه و فرسودگی شغلی در بین کارکنان ارتباط دارد؛ بنابراین به‌کارگیری مداخلات موثر از سوی مدیران جهت کاهش نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه و فرسودگی شغلی کاملا ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2388599 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!