بررسی نقش عوامل اجتماعی در بروز رفتارهای پرخطر و زمینه اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شیوه زندگی سالم و اجتناب از رفتارهای پرخطر، عامل موثر و مهمی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است و منبعی ارزشمند برای تطابق با عوامل تنش زای زندگی می باشد و توانایی فرد را برای زندگی طولانی تر و سالم تر ارتقاء می بخشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی در بروز رفتارهای پرخطر و زمینه اجتماعی مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه تبریز به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز به تعداد 15351 نفر و تعداد نمونه آماری 375 نفر براساس فرمول کوکران می باشد. روش پژوهش پیمایش و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری طبقه ای می باشد؛ ابزار مورد استفاده پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیرهای میزان استفاده از اینترنت و سرمایه فرهنگی با متغیر میزان بروز رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ بین متغیر میزان رضایت از زندگی با متغیر میزان بروز رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، و فرضیه اصلی تایید می شود.  همچنین نتایج بررسی متغیرهای زمینه ای پژوهش نیز حاکی از این است که بین متغیر درآمد و میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان رابطه معنی داری وجود ندارد. در نهایت بررسی نتایج مربوط به تفاوت میانگین میزان بروز رفتارهای پرخطر براساس طبقه اجتماعی حاکی از این است که تفاوت میانگین میزان بروز رفتارهای پرخطر براساس طبقه اجتماعی دانشجویان معنی دار نمی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2388871 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!