تحلیلی از تثبیت کنندگی خودکار مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از جمله اهداف دخالت دولت در اقتصاد که با ابزار مالیاتی صورت می پذیرد، ایجاد ثبات اقتصادی است. حال این مسئله پدیدار می شود که آیا مالیات ها به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی مورد استفاده قرارگرفته است؟ با هدف تحلیل اثرات تثبیتی مالیات بر چرخه های اقتصادی ایران، اثر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر روی نوسانات ادوار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل های این پژوهش از روش خود رگرسیون برداری با استفاده از داده های فصلی از q11372 تا q31397 استفاده شده است. نتایج جالب توجه این پژوهش آن است که برخلاف مطالعات تجربی که در برخی از کشورهای دیگر انجام شده است، در ایران مالیات های مستقیم تاثیر چشم گیری بر کاهش نوسانات ادوار اقتصادی نداشته است. همچنین اثرگذاری مالیات غیرمستقیم بر ادوار اقتصادی سریع تر از مالیات های مستقیم است. پیشنهاد سیاستی این پژوهش، استفاده بیشتر از ظرفیت مالیاتی کشور در راستای وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد، به خصوص اصلاح پایه های مالیاتی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2389799 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!