‏ تاثیر نانوسیلیکون بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی بادرشبو ‏(‏Dracocephalum moldavica L.‎‏) در شرایط تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تنش شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده غیر زیستی است که عملکرد گیاهان دارویی را کاهش می دهد. به منظور مطالعه اثر محلول پاشی سطوح مختلف نانوذرات سیلیسیم بر خصوصیات رشد، شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و هرتکرار شامل دو گلدان در شرایط آبکشت (هیدروپونیک) در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش شوری در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 میلی مولار کلرید سدیم) و محلول پاشی با نانو ذرات سیلیسم در سه سطح (صفر، 100 و 500 میلی گرم در لیتر) بودند. شاخص های مورفولوژیک مانند ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی، وزن تر و خشک بخش هوایی و شاخص های فیزیولوژیک شامل کلروفیل، نشت غشاء، محتوی آب نسبی و شاخص های بیوشیمیایی شامل پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد شوری شاخص های مورفولوژیک مانند ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، شاخص های فیزیولوژیک شامل کلروفیل و محتوی آب نسبی را به طور معنی داری کاهش داد و باعث افزایش میزان نشت غشاء و  مقدار پرولین گردید. درحالی که محلول پاشی نانوسیلیسیم از طریق افزایش رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی از قبیل آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز موجب کاهش آثار منفی تنش شوری گردید. بهترین اثر بهبود دهندگی نانوسیلیسیم در اکثر شاخص های مورد بررسی، تیمار 500 میلی گرم در لیتر نانوسیلیسیم بود. بنابراین استفاده از شکل نانو عنصر سیلیسیم به عنوان کاهش دهنده آثار منفی تنش شوری در بادرشبو پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
647 تا 661
لینک کوتاه:
magiran.com/p2390414 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!