ارزیابی میزان شکارگری و ترجیح طعمه سن شکارگر (Wolff) Orius niger در کنترل آفات مهم مکنده دانه ‏های روغنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سفیدبالک ها و تریپس ها از آفات مهمی هستند که در مزارع دانه‏های روغنی فعالیت می کنند و علاوه بر خسارت مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز منجر به کاهش کمی و کیفی دانه‏های روغنی می شوند. سن شکارگرOrius niger  یکی از عوامل مهار زیستی موثر تریپس ها و سفیدبالک ها است که در مزارع دانه‏های روغنی و به ویژه پنبه استان گلستان به‏وفور مشاهده می شود. به‏منظور ارزیابی کارایی شکارگری O. niger، این سن از مزارع پنبه جمع آوری شد و در شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شد. در آزمایش‏های مربوط به میزان شکارگری به ازای هر شکارگر (ماده) تراکم های 5، 10، 20، 30 و 40 پوره سفیدبالک، 5، 10، 20، 30 و 50 تخم سفیدبالک و 5، 10، 20، 30 و 40 پوره تریپس داخل ظرف پتری (ده سانتی‏متری) قرار داده شد. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که واکنش تابعی برای هر دو مرحله تخم و پوره سفید‏بالک از نوع واکنش تابعی نوع  سوم و برای پوره تریپس از نوع دوم می‏باشد. پرآسنجه قدرت جستجو (a′) برای پوره تریپس، تخم و پوره سفید‏بالک به‏ترتیب 0697/0، 01193/0 و 01072/0 بر ساعت محاسبه شد. مدت زمان لازم برای دست‏یابی (Th) سن شکارگر به پوره تریپس، تخم و پوره سفید‏بالک مقادیر 3802/0، 2686/0 و 1042/4 ساعت به‏دست آمد. آزمایش ترجیح طعمه با استفاده از فرمول منلی محاسبه شد. شاخص منلی پوره تریپس (شکار I) و تخم سفید‏بالک (شکار II) به‏ترتیب 92/0 و 08/0 و برای پوره ترپیس (شکار I) و پوره سفید‏بالک (شکار II) 85/0 و 15/0 به‏دست آمد، که نشان می‏دهد سن شکارگر O. niger پوره تریپس را به‏طور معنی‏داری به دو طعمه دیگر ترجیح می‏دهد. به‏طور کلی، این حشره  می‏تواند به‏عنوان عامل مهار زیستی تریپس در مزارع دانه‏های روغنی و به‏ویژه مزارع پنبه معرفی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2391732 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!