بررسی ویژگی های روانسنجی دو مقیاس تعارض کار-خانواده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس 18 ماده ای تعارض کار-خانواده ساخته کارلسون و همکاران (2000) به عنوان جامع ترین مقیاس تعارض کار-خانواده موجود و مقیاس 6 ماده ای تعارض کار-خانواده ساخته متیوز و همکاران (2010)، به عنوان مقیاسی کوتاه با تعداد ماده های کم انجام شد. بدین منظور 350 نفر از کارکنان شرکت حفاری شمال شعبه اهواز در پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. بررسی همسانی درونی سوالات پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سوال با نمره کل آزمون نشان داد این دو مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. به منظور بررسی اعتبار (روایی) مقیاس ها از دو روش استفاده شد. اول) تحلیل عامل تاییدی، مطابق با انتظار نشان داد که مدل های سه عاملی برای مقیاس تعارض کار-خانواده و خانواده-کار کارلسون و همکاران (2000)، و همچنین مدل دو عاملی برای مقیاس تعارض کار-خانواده و خانواده-کار متیوز و همکاران (2010)، به خوبی با داده ها برازش دارند. دوم) نتایج حاصل از بررسی اعتبار تجربی نشان داد، هر دو مقیاس تعارض کار-خانواده با مقیاس افسردگی رابطه مثبت و با مقیاس های رضایت از زندگی و شادکامی ذهنی رابطه منفی دارند. در مجموع یافته های تحقیق نشان دادند که هر دو مقیاس تعارض کار-خانواده، همسان با پژوهش های انجام شده قبلی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردارند. در نتیجه از آن می توان برای سنجش این سازه در کارکنان ایرانی استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2392948 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!