الگوی مبنایی توسعه منابع انسانی با رویکرد عصبی شناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
قلب سازمان، مدیریت منابع سازمانی است و توسعه منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برای عصر رقابتی امروز برخوردار است. راهبردهای فراوانی برای توسعه منابع انسانی تجویز شده است و الگوهای گوناگون، بر پایه نظریه ها، ابعاد مختلفی را برای توسعه منابع انسانی در نظر گرفته اند اما هنوز هم، توسعه منابع انسانی با چالش هایی روبرو است که دلیل اصلی آن، نقش درک و تصمیم کارکنان در توسعه خود، سازمان و حرفه شان است. ترکیب علوم عصبی شناختی با مدیریت و نفوذش در شیوه های منابع انسانی می تواند به درک بهتر چگونگی اجرای راهبردهای توسعه منابع انسانی کمک کند. این پژوهش از نوع استقرایی- قیاسی بوده و از رویکرد مالتی گراندد تیوری (نسخه گلدکل و کرونهلم) بهره گرفته است که ترکیبی از گرانددتیوری و فراترکیب است. با توجه به رویکرد مالتی گرانددتیوری، ابتدا 59 پژوهش از بین 453 پژوهش مرتبط برای فراترکیب انتخاب و کدهای مربوطه شناسایی شد. جامعه آماری شامل تمامی خبرگان اجرایی و دانشگاهی آشنا به مفهوم توسعه منابع انسانی و علوم عصبی بودند. نمونه گیری به صورت نظری انجام شد و سپس با استفاده از چهارده مصاحبه نیمه ساختاریافته در قالب مالتی گراندد تیوری، مفاهیم و مقوله های نهایی استخراج شد که عبارت اند از هسته ادراکی کارکنان (شامل عدالت، اخلاق، خلاقیت، انگیزه و اعتماد)، بدنه رفتاری کارکنان و پوسته اجرایی مدیران توسعه منابع انسانی. نتایج تایید کرد که از طریق علوم عصبی شناختی می توان به منظور پیشبرد مدیریت و توسعه افراد به طور موثرتری گام برداشت و البته کاربرد یافته های علوم عصبی شناختی در شیوه و فرایندهای منابع انسانی همچنان در مراحل اولیه خود است با این حال دیدگاه جدیدی برای ادامه تحقیقات و اجرای توسعه منابع انسانی بدست می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2393478 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!