بررسی اثر بر همکنش نیترات و نیتریت از رژیم غذایی و ویتامین C و سطوح ادراری و سرمی نیترات و نیتریت: مطالعه قند و لیپید تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعات نشان داده آنتی اکسیدان ها از تبدیل نیترات و نیتریت به ترکیبات نیتروزه پیشگیری می کنند.  همین دلیل مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر میان کنش نیترات و نیتریت از رژیم غذایی و ویتامین C و سطوح ادراری و سرمی نیترات و نیتریت انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه مقطعی در قالب فاز 6 مطالعه قند و لیپید تهران در سال 1394 بر روی 251 فرد بزرگسال انجام شد. دریافت های غذایی با استفاده از یک پرسشنامه نیمه کمی بسامد خوراک ارزیابی شد. میانگین دریافت روزانه نیترات و نیتریت و ویتامین C برآورد گردید. سطح سرمی و ادراری نیترات و نیتریت با استفاده از روش گریس اندازه گیری شد. به منظور تعیین اثر ویتامین C بر میان کنش نیترات و نیتریت رژیم غذایی و سطح ادراری و سرمی آنها از آزمون رگرسیون خطی با تعدیل اثر مخدوشگرها، استفاده شد.

یافته ها

ارتباط معنی دار بین نیترات دریافتی و سطح ادرای آن در بالای میانه دریافت ویتامین C مشاهده شد(B= 0/004, P-value= 0/004).  همچنین این رابطه بعد از تعدیل سن، جنس، نمایه توده بدنی، کالری دریافتی به صورت معنی دار باقی ماند(B= 0/03,P-value= 0/001). اثر برهمکنش ویتامین C در رابطه نیترات دریافتی و ادراری در مدل تعدیل شده برای نیترات و نیتریت دریافتی همچنان معنی دار یافت شد(B= 0/003 P-value= 0/001).

نتیجه گیری

افزایش دریافت ویتامین C دریافتی به طور معنی داری منجر به افزایش دفع ادراری نیترات می شود. به نظر می رسد ویتامین C در برهمکنش نیترات دریافتی و دفع ادراری آن موثر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2393550 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!