بررسی وضعیت رضایت جنسی در مردان متاهل شهر سنندج در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن یکی از ویژگی های مهم زندگی زناشویی است؛ که توجه به آن، می تواند بقا و سلامت خانواده را تضمین کند.

هدف

با توجه به نقش مهم مردان در رضایت جنسی زناشویی و تمرکز بیشتر مطالعات پیشین بر رضایت جنسی زنان، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت رضایت جنسی مردان متاهل شهر سنندج در سال 1399 انجام شد.

روش

این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است که در بازه زمانی سال 1398 تا 1399 انجام شد. جامعه مورد مطالعه کلیه مردان متاهل شهر سنندج بودند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک در سال 1398 وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه رضایت جنسی لارسون بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0/7 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و با روش های آنالیز توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار و درصد فروانی نسبی انجام شد.

یافته ها:

 میانگین سنی افراد مورد مطالعه 4/55±33/86 سال بود. بیشترین میزان مربوط به سطوح رضایت جنسی، سطح متوسط با (53/9) درصد و کمترین میزان در سطح عدم رضایت جنسی با (1/4) درصد، در مشارکت کنندگان مورد مطالعه بود. همچنین میانگین و انحراف معیار رضایت جنسی مردان متاهل شهر سنندج 6/28 ± 71/02 برآورد شد.

نتیجه گیری: 

با توجه به اینکه نتایج میزان رضایت جنسی مردان را در سطح کم تا متوسط نشان داد، پیشنهاد می شود که برنامه ها و مداخله های آموزشی لازم برای افزایش آگاهی مردان متاهل از روابط جنسی رضایت بخش از سوی مراکز مشاوره سلامت جنسی در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2393576 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!