اثر سرعت پیشروی و موقعیت حفاظ خاک روتیواتور روی زبری سطح خاک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دست یابی به منضمات کارآمد ادوات خاک ورز در اجرای شخم نرخ متغیر در حین حرکت از چالش های پیش رو است. تغییر موقعیت حفاظ خاک روتیواتور به طور خوکار می تواند این ابزار خاک ورز را برای اجرای شخم نرخ متغیر آماده کند. به این منظور یک سامانه الکترو-هیدرولیک با استفاده از یک مدار کنترل حلقه بسته و نیروی هیدرولیک تراکتور برای ایجاد زبری های مختلف به وسیله تغییر موقعیت حفاظ خاک روتیواتور مورد استفاده قرار گرفت. در یک آزمایش فاکتوریل 4×3 با طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، اثر سرعت پیشروی و موقعیت حفاظ خاک بر عدد زبری تصادفی (RR) سطح خاک شخم خورده به وسیله روتیواتور بررسی شد. میانگین RR ایجاد شده در اثر سرعت های پیشروی 6/2، 5/3 و 8/4 کیلومتر بر ساعت به ترتیب 32/1، 91/1 و 61/2 سانتی متر و در سه موقعیت حفاظ خاک صفر، 40 و 80 درجه به ترتیب 43/1، 94/1 و 46/2 سانتی متر به دست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سرعت پیشروی و موقعیت حفاظ خاک بر شاخص زبری تصادفی در سطح احتمال 1 % معنادار است. بنابراین می توان اظهار داشت که درصورت کنترل بلادرنگ دو فاکتور سرعت پیشروی و یا موقعیت حفاظ خاک روتیواتور و استفاده از شاخص RR به عنوان سیگنال بازخورد کنترل، می توان از این وسیله در اجرای شخم نرخ متغیر بهره جست.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2394644 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!