تاثیر محدودیت کلسیم و فسفر جیره در دوره رشد بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خون، استخوان و عادت پذیری جوجه های گوشتی در دوره پایانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثر محدودیت کلسیم و فسفر جیره در دوره رشد بر عملکرد، شاخص های لاشه، فراسنجه های خون، استخوان و پاسخ عادت پذیری جوجه های گوشتی در دوره پایانی، آزمایشی با استفاده از 648 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تمام جوجه ها در دوره آغازین با یک جیره استاندارد تغذیه شدند. سه تیمار آزمایشی در دوره رشد (24-11 روزگی) شامل: 1) جیره استاندارد (سطح توصیه شده) به عنوان شاهد، 2) جیره با 15 درصد کاهش در میزان کلسیم و فسفر قابل دسترس نسبت به احتیاجات، 3) جیره با 30 درصد کاهش در میزان کلسیم و فسفر قابل دسترس نسبت به احتیاجات بود. در این دوره، تیمار شاهد دارای 6 تکرار 12 قطعه ای و دو تیمار دیگر هر کدام شامل 24 تکرار با 12 قطعه جوجه بودند. در ابتدای دوره پایانی (25 روزگی) هر تیمار (به جز تیمار شاهد) به 4 گروه شامل صفر، 10، 20 و 30 درصد کاهش در سطح کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره تقسیم شد؛ به طوری که در این دوره 9 تیمار با 6 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار تشکیل شد. عملکرد رشد پرندگان در دوره رشد، پایانی و کل دوره آزمایشی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. وزن نسبی کبد در سن 24 روزگی با کاهش سطح کلسیم و فسفر قابل دسترس با یک روند خطی افزایش یافت. غلظت آلکالین فسفاتاز خون جوجه ها در سن 24 روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت؛ به طوری که با کاهش سطح کلسیم و فسفر جیره، غلظت این آنزیم با یک روند خطی افزایش یافت. میزان خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی در سن 24 و 42 روزگی به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت؛ به طوری که با کاهش سطح کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره، با یک روند خطی کاهش یافتند. مقاومت در برابر شکست استخوان درشت نی در سن 24 روزگی معنی دار نبود؛ با این وجود در سن 42 روزگی تمایل به معنی داری داشت و با کاهش سطح کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره کاهش یافت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که می توان کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره جوجه های گوشتی در دوره رشد را تا 15 درصد و در دوره پایانی تا 10 درصد بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
551 تا 567
لینک کوتاه:
magiran.com/p2395182 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!