اثربخشی «آموزش نظم دهی عاطفه» بر تنظیم شناختی هیجان و میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

دیابت یک بیماری مزمن است که با ایجاد محدودیت های بسیار دارای پیامدهای منفی متعدد برای فردمی باشد. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی "آموزش نظم دهی عاطفه" بر تنظیم شناختی هیجان و میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

روش کار

طرح پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود که در پاییز 1399 به آزمایشگاه رسالت واقع در شهر تهران مراجعه کرده بودند. از میان بیماران داوطلب برای شرکت در پژوهش، 30 تن به صورت هدفمند انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده با روش قرعه کشی در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 تن). برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، "پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان" (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) و آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله استفاده شد. در مطالعه حاضر، روایی همگرای "پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان" و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب الفا کرونباخ و پایایی دستگاه اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله محاسبه شد. مداخله "آموزش نظم دهی عاطفه" در دوازده جلسه هرجلسه 90 دقیقه اجرا گردید.  داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد. 

یافته ها

"آموزش نظم دهی عاطفه"به طور معناداری در بهبود تنظیم شناختی هیجان و کاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 موثر بود (05/0>P).

نتیجه گیری

"آموزش نظم دهی عاطفه"  مداخله ای موثر در بهبود تنظیم شناختی هیجان و کاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 است. لذا پیشنهاد می شود در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به درمان دیابت، از "آموزش نظم دهی عاطفه"به عنوان مداخله ای موثر در تنظیم شناختی هیجان و همچنین کنترل هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2395201 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.